Produkt byl přidán do košíku

Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti VAPOL CZ s.r.o.

se sídlem Zašová 270

identifikační číslo: 26783789

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Ostravě oddíl C., vložka 25306 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vapol.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti VAPOL CZ s.r.o., se sídlem Zašová 270, 756 51, identifikační číslo: 26783789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Ostravě oddíl C., vložka 25306 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vapol.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vapol.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí každé

Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva, nebo Rámcová smlouva o dodávkách Zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a

Ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním Obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před Ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Obč.Z.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.3. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  - objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  - způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
  - informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Kupní smlouvu lze uzavřít:

 1. písemně tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejich písemným odsouhlasením Společnosti
 2. ústně tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejich ústním odsouhlasením Společnosti
 3. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejich ústního nebo písemného odsouhlasení Společnosti nebo jiným jednáním Společnosti Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu

3.10. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetu a adresovat ji na provozovnu Společnosti VAPOL.CZ, s.r.o.

3.11. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak bez jakéhokoliv omezení.


 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zašová 270, 756 51;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1167697000/1111, vedený u společnosti UniCredit Bank, Žilina (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku, je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu.
4.6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.8. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Za maloobchodních cen poskytuje společnost registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů), po registraci a předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosažených obratů. Společnost si vyhrazuje právu na změnu cen. Pokud je zákazník registrován, obdrží přihlašovací údaje a po přihlášení se mu již zobrazují jeho nákupní ceny.

4.9. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou dle platných ceníků v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. Při pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře (dodacím listu), který Kupující podepisuje při dodání Zboží (případně stvrzuje převzetím přepravní službou).

4.10. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý.

4.11. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, se splatností 14 dní pokud není mezi Společností a Kupujícím uzavřena individuální Kupní smlouva, Rámcová Kupní smlouva o dodávkách Zboží.

4.12. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

4.13. V případě, kdy je Kupující v prodlení s platbou Kupní ceny za Zboží v souladu s ustanovením §1970 Občanského zákoníku přísluší Společnosti nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího odbyt@vapol.cz.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu viz. Reklamační podmínky. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody, vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Ve lhůtě třiceti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění,

zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající Kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání Zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Kupní cenu v hotovosti již při vracení Zboží Kupujícím.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Svým podpisem na faktuře (dodacím listu) stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury (dodacího listu) Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k danému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny. V případě doručování přepravní službou je zákazník povinen provést kvantitativní a kvalitativní kontrolu Zboží do jednoho dne od doručení a neprodleně nejpozději do tří dnů informovat Společnost e-mailem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení Zboží určuje prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží může být záruka prodloužena - toto bude vyznačeno na obalu.
7.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

7.6. Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Společnosti VAPOL.CZ, s.r.o. a příslušnými ustanovením Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno v sídle Společnosti VAPOL.CZ a to pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a kopií nákupního dokladu. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
? požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
? požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2. Zpráva je doručena:
? v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
? v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
? v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
? v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zašová 270,756 51, adresa elektronické pošty odbyt@vapol.cz, telefon 571 113 113.

 

 1. POJMY

 

12.1 V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktualní ceník zboží ke dni uzavření individualní Kupní smlouvy, který je zveřejněn na adrese www.vapol.cz a rovněž k dostaní na všech prodejních místech Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku; Odběratel není povinen k odkupu zboži;

(b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti www.vapol.cz, ktera umožňuje Odběrateli vyplnit Objednavku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Společnosti;

(c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednavky, kterou je Odběratel povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1 Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou dle článku 6;

(d) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a nasl. Občanského zákoníku;

(e) „Odběratel“ nebo „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednavku;

(f) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2014 účinné od 1. 1. 2014;

(g) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(h) „Objednávka“ znamená návrh k uzavření individualní Kupní smlouvy učiněný Objednatelem Společnosti;

(i) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodavkách zboží, jejímž

předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodavkách Zboží Společnosti Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;

(j) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolaní uzavirá smlouvu s podnikatelem nebo s nim jinak jedná;

(k) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zéjmena o nahradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva;

(l) „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materialy, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.vapol.cz.

 

 

 V Zašové dne 24.11.2014 Jednatel – David Vachník

 

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti cookie. Používaním webu s tým súhlasíte. Ďalšia informácia   Rozumiem