Pravidlá súťaže

Podrobné pravidlá súťaže o 3 balíčky produktov

Podrobné pravidlá súťaže o 3 balíčky produktov s vybavením nielen na dovolenku

Tento dokument obsahuje kompletné pravidlá a podmienky marketingovej súťaže o 3 balíčky produktov s vybavením nielen na dovolenku (ďalej len „Súťaž“). Súťaž prebieha na facebookových profiloch VAPOL CZ (https://www.facebook.com/VapolCZ) a TowPoint - ťažné zariadenia (https://www.facebook.com/TowPointCZ) (ďalej len „FB profily“) a instagramových profiloch Vapol CZ (https://www.instagram.com/vapolcz/) a TowPointCZ (https://www.instagram.com/towpointcz/) (ďalej len „IG profily“).

 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Vapol s.r.o. so sídlom Zašová 270, Zašová 756 51, IČO: 267 83 789, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 25306 (ďalej len „Organizátor“).

 1. DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa koná od 9. 5. 2024 do 21. 5. 2024 (ďalej len “Doba konania Súťaže”).

 1. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike alebo na Slovensku.

3.2 Zo súťaže sú vylúčené právnické osoby, zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci.

3.3. Účasť v súťaži nie je spoplatnená ani podmienená kúpou produktu Organizátora súťaže či zaplatením akejkoľvek zálohy.

 1. MECHANIKA SÚŤAŽE

4.1. V období od 9. do 21. mája 2024 budú na FB a IG profiloch priebežne zverejňované príspevky, v rámci ktorých bude možné zverejňovať komentáre vo forme tipov na víťazov vybraných zápasov na MS v ľadovom hokeji.

Bude možné tipovať víťazov nasledujúcich 14 zápasov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2024:

10.5.2024 20:20 Česko-Finsko

10.5.2024 16:20 Slovensko-Německo

11.5.2024 20:20 Norsko-Česko

12.5.2024 12:20 Slovensko-Kazachstan

13.5.2024 20:20 Švajčiarsko-Česko

13.5.2024 16:20 USA-Slovensko

15.5.2024 16:20 Česko-Dánsko

15.5.2024 20:20 Slovensko-Polsko

17.5.2024 20:20 Česko-Rakúsko

18.5.2024 20:20 Francúzsko-Slovensko

18.5.2024 20:20 Česko-Veľká Británia

19.5.2024 20:20 Slovensko-Lotyšsko

21.5.2024 16:20 Kanada-Česko

21.5.2024 20:20 Švédsko-Slovensko

 

4.2. Do Súťaže bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý splní podmienky uvedené v týchto Pravidlách a ktorý počas Doby konania Súťaže vloží komentár v rámci aspoň jedného zo Súťažných príspevkov vo forme správneho tipu na víťaza príslušného hokejového zápasu.

4.3. Každý súťažný príspevok, v rámci ktorého bude možné v komentároch tipovať víťaza daného hokejového zápasu, bude zverejnený najneskôr 24 hodín pred samotným zápasom a každý súťažiaci, ktorý správne tipne víťaza daného zápasu pred začiatkom zápasu, bude zaradený do žrebovania o ceny.

4.4. Komentárom pod súťažným príspevkom súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže a súhlasí s nimi.

4.5 Každý účastník sa môže do Súťaže zapojiť maximálne 14-krát za predpokladu, že správne určí víťaza zápasu vo všetkých 14 vybraných hokejových zápasoch. Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel technickými a inými prostriedkami a v prípade ich porušenia alebo dôvodného podozrenia z ich porušenia alebo obchádzania je Organizátor oprávnený vylúčiť Účastníka zo Súťaže alebo mu nevydať výhru bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie Organizátora o takomto postupe je konečné a Organizátor nie je povinný preukazovať jeho dôvody.

4.6 Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže tie komentáre, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami Súťaže alebo neobsahujú odpoveď vo forme tipu na víťaza daného zápasu.

4.7 O tom, či je komentár v rámci Súťažného príspevku v súlade s pravidlami Súťaže, rozhoduje Organizátor.

 1. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, VÝHRA A PREDANIE VÝHRY

5.1 Dňa 24. mája 2024 budú náhodným žrebovaním vybraní celkovo traja výhercovia (ďalej len „Výhercovia“), z ktorých každý získa jeden výherný balíček (ďalej len „Výherný balíček“) od organizátora, ako je uvedené v bode 5.4.

5.2. Každého výhercu bude Organizátor kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy z FB profilu, IG profilu alebo komentára k súťažnému príspevku a požiada ho o poskytnutie osobných údajov potrebných na zaslanie Výherného balíčka (pozri bod 6. Spracovanie osobných údajov). Súťažiaci súhlasí s poskytnutím kontaktných údajov na tieto účely.

5.3. V prípade, že Výherca neodpovie na súkromnú správu z FB profilu, IG profilu alebo komentár pod súťažným príspevkom Organizátora do 7 dní od kontaktovania Organizátorom, stráca nárok na Výhru a Organizátor je oprávnený určiť iného Výhercu iným náhodným výberom, prípadne ďalšieho Výhercu nevyžrebovať a Výhra prepadá.

5.4 Každý Výherca získa od Organizátora jeden bezplatný balík produktov obsahujúci nasledujúce položky:

 • 1x štartovací kábel 400 A / 2,5 m,
 • 1x výstražná vesta ORANŽOVÁ,
 • 1x ťažné lano (elastické s hákmi) 4,5 t,
 • 1x digitálny pneumatický merač, 2 v 1 s hĺbkomerom,
 • 1x PROFI zástrčka do zapaľovača, výstup 2 x USB + 1 x USB C,
 • 1x dezinfekčný prostriedok na ruky 50 ml,
 • 1x textilná lekárnička.

5.5. Výhra bude výhercovi zaslaná na ním uvedenú adresu do 20 dní od poskytnutia jeho údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa). Ak si Výherca cenu neprevezme, stráca nárok na výhru. Organizátor tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky spojené s doručením výhier.

5.6. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bola udelená. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.

5.7 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhru deklarovanú v bode 5.4 inou výhrou podobného typu a hodnoty.

5.8. Vyobrazenie výhier na propagačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky atď.) má len ilustračný charakter a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Účasťou v Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované Organizátorom ako správcom na účely Súťaže a meno výhercu môže byť zverejnené na facebookovej stránke spoločnosti VAPOL CZ alebo TowPoint a na instagramovej stránke spoločnosti VAPOL CZ alebo TowPointCZ za účelom vyhlásenia výhercov. Výherca Súťaže berie na vedomie, že v prípade výhry bude potrebné poskytnúť Organizátorovi ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom poskytnutia a doručenia výhry. Osobné údaje v uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca Súťaže ďalej berie na vedomie, že Organizátor môže požadovať aj uvedenie dátumu jeho narodenia za účelom overenia, či výherca Súťaže spĺňa vekový limit stanovený pre účasť v Súťaži. Osobné údaje bude Organizátor spracúvať počas trvania Súťaže až do jej vyhodnotenia a v prípade Výhercu počas doby nevyhnutnej na poskytnutie Výhry.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

7.1. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel, podvodného uplatnenia nároku na výhru alebo akéhokoľvek konania v rozpore s dobrými mravmi si Usporiadateľ vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, zmeniť a doplniť tieto pravidlá súťaže alebo nevydať žiadnu výhru.

 1. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽNÝCH KOMENTÁROV

8.1 Komentár pod súťažným príspevkom musí obsahovať odpoveď vo forme tipu na víťaza hokejového zápasu.

8.2. Tipy na víťaza umiestnené pod súťažným príspevkom po začiatku samotného zápasu už nebudú brané do úvahy, a to ani v prípade, že sú správne.

8.3 Ak súťažiaci uverejní viacero komentárov s rôznymi tipmi na víťazov pod jedným súťažným príspevkom, žiadny z jeho tipov nebude zaradený do žrebovania o ceny, bez ohľadu na to, či je správny.

8.4 Komentáre, ktoré sú podľa uváženia organizátora nezákonné, neslušné alebo obsahujú vulgarizmy, sú zo súťaže vylúčené. Organizátor je oprávnený kedykoľvek preskúmať a následne vylúčiť zo súťaže a/alebo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré sú podľa jeho vlastného uváženia nevhodné z niektorého z vyššie uvedených alebo iných dôvodov, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia.

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1. Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry hotovosť alebo akékoľvek iné plnenie. Organizátor nemá voči výhercovi Súťaže žiadne iné záväzky a výherca nemá nárok na žiadne iné plnenie zo strany Organizátora, ako je uvedené v týchto Pravidlách.

9.2. Výhry nie sú právne vymáhateľné.

9.3 O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach s konečnou platnosťou rozhodne Organizátor. 9.4. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť Súťaž bez náhrady, prípadne jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celej doby trvania Súťaže, a to oznámením zmeny na webových stránkach VAPOL CZ (https://www.vapol.cz/) a TowPoint (https://www.towpoint.cz/), kde sú k dispozícii aj tieto pravidlá Súťaže.

9.4. Súťaž nie je prevádzkovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook alebo Instagram, ani s nimi nie je nijakým spôsobom prepojená. Spoločnosť META nie je organizátorom tejto Súťaže, nijako ju nesponzoruje a nenesie za ňu žiadnu zodpovednosť.

V Zašovej dňa 6. mája 2024.

Menu
Language
Po-Pi 7:30 - 17:00
+421 412 901 655